http://www.francopolis.net/images/lwtitle.jpg

D'une langue à l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

 

 

Archives : D'une langue à L'autre

 


     Actu : Septembre – Octobre 2018 - D'une langue à l'autre...

 

 

Marian Drǎghici

 

La mer debout…

 

Poèmes dans la traduction de Sonia Elvireanu

 

http://www.francopolis.net/images2/R.Fritel-Deferlante.jpg

 

La déferlante, monotype de Roselyne Fritel, 2015

 

Într-un alt timp, într-o altă vârstă poetică

 

Nu mai scrisesem nimic de mult timp.

Toate astea erau scrise deja.

Moartea ei după un deceniu de suferinţă

Nici fir de poezie în capul meu.

Oarecum dus de pe lume fumez o ţigară.

Atât.

 

Suntem, în 5 noiembrie '93 spre seară,

eu, mormântul proaspăt, crucea simplă de lemn.

Pâlpâirea primelor lumânări.

O tufă la doi paşi de mormânt.

Gândul că la primăvară va avea flori de la această tufă.

Până atunci, mizeriile iernii o, brad frumos, fulguiala din martie.

Aprind lumânări.

Fumez o ţigară. Atât.

 

Ajuns acasă frânt, incapabil de altceva decât să dorm,

m-am întins în camera copiilor pe patul nedesfăcut.

Şi iată, s-a întâmplat să visez.

Nu mai visasem nimic, de mult timp.

Toate acestea erau visate, chiar fumate deja.

Cum şi sunt: visate, fumate.

 

Ei bine, am visat – în somn instantaneu la ceas de seară –

un poem dumnezeiesc. Textul, scris pe aer, cu litere cursive aurii,

se derula ţeapăn, lent, implacabil,

de sus în jos, dinspre cer spre pământ.

 

Senzaţia că acest text îmi aparţine de-acum

era pregnantă, copleşitoare, extatică.

 

La trezire, starea asta incomparabilă s-a topit ca aburul.

Nici un vers în memorie, nici un cuvânt.

Ca în urma unei juisări

o sfârşeală în măruntaie dureros de dulce.

Şi fulguranţa acelei imagini a textului derulându-se lent,

înspăimântător de lent,

dinspre cer spre pământ.

 

Trag din ţigară.

Atât.

 

Într-un alt timp, într-o altă vârstă poetică oho,

pe când trăiam în interiorul poeziei ca într-un halou mistic

visam adesea poeme.

Poeme extraordinare, dumnezeieşti !

 

La trezire, imaginea lor mentală se risipea cu ultimele

rămăşiţe ale somnului.

Lucrul la poem – ţigara, cafeaua, pagina albă, goală –

se consuma prin încercări (tatonări) succesive

de-a rescrie poemul visat, „ideal”.

O existenţă mai angajată, mai plină

nici tâmplarul nu are.

Nici astronautul.

Nici moaşa comunală.

 

Poemele din somn, a căror lectură o face spiritul

ca pe-o îmbăiere clandestină în lumina unei alte lumi,

sunt cele mai teribile, stranii, pur şi simplu frumoase,

din câte mi-a fost dat să citesc.

 

Pe lângă ele, acestea, scrise/rescrise, tipărite aici,

au neajunsurile (ca să nu spun defectele)

oamenilor în comparaţie cu presupusa, uluitoarea

perfecţiune a zeilor.

 

Bref: mormânt simplu de om, de femeie.

Cruce simplă de lemn. O tufă de liliac

la doi paşi de mormânt.

În mormânt, sub pâlpâirea primelor lumânări (înstelată de-acum?)

vocea cu care am scris, rescris

toate astea, în gând.

 

D’un autre temps, d’un autre âge poétique

 

Je n’avais plus écrit depuis longtemps.

Tout cela était déjà écrit.

Sa mort après une décennie de souffrance.

Aucun grain de poésie dans ma tête.

Comme détaché du monde je fume une cigarette.

C’est tout.

 

On est le 5 novembre 1993 vers le soir,

moi, le tombeau frais, la croix simple en bois.

La flamme des premières chandelles.

Une touffe à deux pas du tombeau.

La pensée qu’elle en aura des fleurs au printemps.

Jusqu’alors, les misères de l’hiver, oh, beau sapin,

la neige de mars.

J’allume des chandelles.

Je fume une cigarette. C’est tout.

 

Rentré chez moi épuisé,

incapable de faire autre chose que de dormir,

je me suis allongé sur le lit

encore fait de la chambre des enfants.

Et voilà qu’il m’est arrivé de rêver.

Je n’avais plus rien rêvé depuis longtemps.

Tout cela était rêvé, même déjà fumé.

Comme tout y est d’ailleurs : rêvé, fumé.

 

Eh bien ! j’ai rêvé

dans un sommeil instantané à l’heure du soir – un poème divin.

Le texte, écrit sur l’air, en lettres claires, dorées,

se déroulait raide, lent, implacable,

de haut en bas, du ciel vers la terre.

 

La sensation qu’il m’appartient dès lors

était prégnante, accablante, extatique.

 

Au réveil, cet état incomparable

s’est dissipé comme la vapeur.

Aucun vers dans la mémoire, aucun mot.

Comme après une jouissance

une défaillance aux entrailles, douloureusement douce.

Et la fulguration de cette image du texte

se déroulant lentement,

une lenteur épouvantable,

du ciel à la terre.

 

Je fume.

C’est tout.

 

D’un autre temps, d’un autre âge poétique, oh,

alors que je vivais au cœur de la poésie

comme dans un halo mystique,

je rêvais souvent des poèmes.

Des poèmes extraordinaires, divins !

 

Au réveil, leur image mentale

s’évanouissait en même temps que les derniers

instants de sommeil.

Le travail au poème – la cigarette, le café,

la page blanche, vierge – se consommait par des tentatives (tâtonnements) successives

de réécrire le poème rêvé, « idéal ».

Une existence plus engagée, plus comblée

le menuisier n’en a pas.

Ni l’astronaute.

Ni la sage-femme communale.

 

Les poèmes rêvés, dont l’esprit fait la lecture

tel un bain clandestin dans la lumière d’un autre monde,

sont les plus terribles, étranges, tout simplement les plus beaux

que j’ai eu le privilège de lire.

Comparés à eux, ceux-ci, écrits/réécrits, y imprimés,

ont les inconvénients (pour ne pas dire les défauts)

des gens en comparaison avec la perfection imaginée, éblouissante, des dieux.

 

Bref : un tombeau simple d’homme, de femme.

Une croix simple en bois.

Une touffe de lilas à deux pas du tombeau.

Au tombeau, sous la flamme des premières chandelles (étoilée dès lors ?)

la voix avec laquelle j’ai écrit, réécrit

tout cela, dans mon esprit.

 

eu, Martha şi Marcel

 

cineva să-mi arate în fiecare zi iată fraza

cu care trebuie să începi astăzi

pentru a ajunge departe.

 

o frază puternică, luminoasă

în stare a mântui (justifica)

oricâte obscurităţi ar conţine

în urmă restul.

 

ceva în genul acesta:

m-am ridicat în sfârşit, am dat colţul –

şi deodată îmi apăru în faţă

verticală

marea.

 

„ai bătut la toate uşile care nu dau nicăieri

şi de singura prin care poţi intra

şi pe care ai căutat-o în zadar o sută de ani întruna

te loveşti fără să ştii şi ea se deschide”

( Le Temps Retrouvé, tom I )

 

Martha: oh, dar desigur!

şi eu aveam să pierd devreme ce ora înainta.

 

aşadar m-am ridicat decis, am dat colţul străzii

numai din câţiva paşi

şi deodată îmi apăru în faţă

marea.

 

înţelegeţi?

nu o parte din mare,

nu un golfuleţ oarecare cu vreo splendidă plajă,

ci marea stând în picioare

verticală şi ameninţătoare.

 

eram, existam eu şi marea

măsurându-ne din priviri

(Marcel: mă interesează deosebit de mult

cum îmbătrânesc chipurile)

într-o singurătate din ce în ce mai stranie şi apăsătoare,

aşa că am intrat în ea îmbrăcat, am parcurs-o

până a doua zi către seară

când ajunsesem pe malul dimpotrivă

unde iată stau şi aştept (hallali hallali:

arie de corn de vânătoare

de obicei vesteşte că cerbul este încolţit)

aşezat pe o bancă la trei-patru paşi de colţul

unei străzi al cărei nume îmi scapă hallali hallali.

 

Martha: în timp ce el mă reţinea privindu-mă

cu ochii lui mari şi trişti.

 

Marcel: maintenant que vous savez le chemin

j’espère que vous reviendrez

(numai să nu-mi luaţi în seamă chipul

căci par mort).


 

moi, Marthe et Marcel

 

que quelqu’un me montre

tous les jours voici la phrase

par laquelle on doit commencer aujourd’hui le poème

pour aller loin.

 

une phrase éclatante, rayonnante

ayant le pouvoir de sauver (justifier)

toutes les obscurités

que le texte aurait retenues par la suite.

 

quelque chose de ce genre :

je me suis enfin levé, j’ai tourné au coin de la rue,

et tout à coup a surgi devant moi

verticale

la mer.

 

« tu as frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien

et contre la seule par laquelle on puisse entrer

et que tu aies cherchée en vain cent ans de suite

tu te heurtes sans le savoir et elle s’ouvre »

(Le temps retrouvé, tome I)

 

Marthe : oh ! mais naturellement !

et moi j’allais perdre puisque l’heure avançait.

 

donc je me suis levé décidé,

j’ai tourné au coin de la rue

j’y ai fait quelques pas

et soudain

a surgi devant moi

la mer.

 

vous comprenez ? non pas un bout de mer,

ni un petit golfe quelconque avec une plage splendide,

mais la mer debout

verticale et menaçante.

il n’y avait que moi et la mer

nous mesurant des regards

(Marcel : je suis extrêmement préoccupé par

la manière dont les visages vieillissent)

dans une solitude de plus en plus étrange et accablante,

si bien que j’y suis entré habillé, je l’ai traversée

jusqu’au lendemain vers le soir

lorsque j’ai atteint l’autre bord

voilà que je m’arrête à attendre (hallali hallali :

air de cor de chasse

d’habitude il annonce que le cerf est capturé)

assis sur un banc à trois-quatre pas d’un coin

d’une rue dont je ne me souviens plus hallali hallali.

 

Marthe : pendant qu’il me retenait en me regardant

de ses grands yeux tristes.

 

Marcel : maintenant que vous savez le chemin

j’espère que vous reviendrez

(il ne faut pas surtout regarder mon visage

car j’ai l’air

d’être mort).

 

lumină, încet

 

e vremea un cristal să ai în minte,

o absenţă plină de lacrimi.

unica răsucire în somn –

a inimilor prea vioaie.

 

marea printre ramuri albăstrind arsura

unei voci din afara danturilor

şi lumină, atât –

cât ai aprinde

un pai pe ape.

 

ba nu:                                                            

marea printre ramuri răzuind arsura

unei voci din afara danturilor

şi lumină, atât –

cât ai aprinde

un pai pe ape

cu

paşii

tăi

egali,

Doamne.

 

încet,

vino către mine

cu setea dublei şenile

seara la bufet.

 

 

încet, vino către mine

cuvânt

cu

cuvânt

cu setea dublei şenile

seara

la bufet.

 

lumière, doucement

 

il est temps d’avoir

l’esprit tel un cristal

une absence pleine de larmes.

l’unique torsion dans le sommeil –

des cœurs trop brûlants.

 

la mer parmi les branches

azurant la brûlure

d’une voix hors

des dentures

et de la lumière, si peu

que ce soit

pour allumer une paille

sur les eaux.

 

mais non :

la mer à travers les branches

raclant la brûlure

d’une voix hors

des dentures

et de la lumière, si peu

que ce soit

pour allumer une paille

sur les eaux

avec tes pas égaux, Dieu

avec tes pas égaux.

 

doucement, viens à moi

mot

à

mot

comme soif de double chenille

le soir

au bistrot.

 

O bufniţă de zece tone

 

n-au întâlnit armonia, tunetul armoniei prea tari,

asta, da,

lanţuri-lanţuri într-o casă departe,

chiar zăpada subţire

a îmbrăţiţării din moarte.

 

 

n-au întâlnit armonia, tunetul picurând

otrava armoniei prea tari

cu un scurt zuruit sub o rază pustie.

şi dulăii: dulăi –

doar urechi sub o rază târzie.

şi din nou un foarte scurt zuruit lanţuri-lanţuri.

 

n-am întâlnit armonia nici eu.

am întâlnit – ca să vezi! –

seara la masă între ai mei

arborele fix al muţeniei.

şi vertebrele clevetind – şi ai mei –

acel ram înflorind în şira spinării mele,

acel ram de vârf,

acel ram.

 

şi pe ram

o bufniţă de zece tone.

(îmi apăru clar destinul)

 

un hibou de dix tonnes

 

ils n’ont pas rencontré l’harmonie.

le tonnerre de l’harmonie trop forte,

cela, oui,

des chaînes-des chaînes

dans une maison lointaine,

même la neige délicate

de l’étreinte dans la mort.

 

ils n’ont pas rencontré l’harmonie.

seul le tonnerre en versant

le poison de l’harmonie trop forte

tel un lourd bruit sous un rayon tardif.

et les chiens de garde : les chiens de garde –

rien que des oreilles sous un rayon tardif.

et de nouveau le très lourd bruit

des chaînes – des chaînes.

 

je n’ai pas rencontré l’harmonie moi non plus.

j’ai rencontré – dis donc ! –

le soir à table entre les miens

l’arbre impassible du silence.

et les vertèbres médisant – et les miens –

ce rameau fleuri au sommet,

ce rameau.

 

et sur le rameau

un hibou de dix tonnes.

(il m’apparut clair le destin)

 

poemul sfielii

 

de unde va sări iepurele acestui poem?

câmpul e gol ca în palmă

ploile încă nu au căzut

nu se vede nicăieri vreun tufiş, fie şi des-

frunzit.

 

omul e gol,

cineva

(abia)

l-a zărit.

 

pune-ţi pe umeri o haină şi haide

vino la toamnă să strângem via/

viaţa pe deal.

 

acolo ne trage pe noi tare aţa

(fie, cea a limbii s-a rupt).

 

nimic sentimental, existenţa continuă

totuşi doamna aceea, nu ştiu cum îi ziceai

este întotdeauna singură?

 

m-aş duce uneori pe la dânsa, mai ales iarna

dar este într-adevăr singură?

cred că tot mai greu îi vine

să-şi împletească fără nimeni, albe, cosiţele.

 

ale naibii cosiţe, ascund ele ceva. iepurele acestui poem?

umbra-iepurelui? ştii, planta aceea ca un brăduţ

verde-verde

da, da

planta aceea care nu-i bună la nimic

chiar dacă uneori, copil

am adus-o în casă.

 

fiindcă era verde.

şi răcoroasă.

şi ascundea ceva.

 

le poème de la crainte

 

d’où jaillira

l’étincelle de ce poème ?

le champ est désert, clair,

les pluies ne sont pas encore tombées,

on ne voit nulle part un bosquet,

même défeuillé.

 

l’homme est nu, quelqu’un

(à peine)

l’a aperçu.

 

mets un manteau sur tes épaules et viens,

viens en automne cueillir le raisin/

la vie sur la colline.

voilà ce qui nous attire.

(soit, le fil de la langue s’est rompu.)

 

rien de sentimental, l’existence continue,

cependant cette dame,

je ne sais pas comment tu l’appelais,

est-elle toujours seule ?

je passerais parfois chez elle, surtout en hiver

mais est-elle vraiment seule ?

 

je crois qu’elle a de plus en plus de peine

à tresser seule ses cheveux, blancs,

perfides cheveux, ils cachent quelque chose.

l’étincelle de ce poème ?

une asperge ? tu sais, cette plante comme un petit sapin

vert-vert

oui, oui,

cette plante qui ne sert à rien

même si parfois, lorsque j’étais enfant

je l’ai apportée dans la maison.

 

puisqu’elle était verte. et fraîche.

 

et cachait quelque chose.

om cu faţa întoarsă din bufniţă în zi cu soare

 

lui Virgil Mazilescu

 

dar vino,

am mâncat zăpadă am râs mult

cu soarele prin geamuri sparte,

mâna care scrie acum

se va destinde, se va des-

cărna în moarte.

 

mielul paşte iarba, iarba

clopoţelul său mai sună ce sună.

 

ba nu:

mielul paşte iarba, iarba 

umil, acesta e cuvântul,

clopoţelul său mai sună ce sună.

 

dar tu,

om cu faţa întoarsă din bufniţă în zi cu soare

pentru somnul de veci

ai aprins distrat

lampa?

 

homme revenu de hibou par un jour de soleil

 

                  in memoriam Virgil Mazilescu

 

les vodkas sommeillent

en toi

comme les pissenlits entre les guerres

mais viens,

j’ai mangé de la neige,

j’ai beaucoup ri

avec le soleil par les fenêtres cassées,

la main qui écrit

maintenant se détendra,

se décharnera dans la mort :

 

l’agneau broute l’herbe

sa clochette sonne encore

sans effort.

 

mais non :

l’agneau broute l’herbe, l’herbe,

humblement, pas d’or,

la clochette sonne encore

sonne encore,

                          

et toi,

homme revenu de hibou

par un jour de soleil,

as-tu distraitement allumé la lampe

pour le dernier sommeil ?

 

Din antologia Luminǎ, încet, ed. Tracus Arte, 2013

(colection Antologia Tracus Arte)

Extraits de Lumière, doucement, traduction du roumain et postface de Sonia Elvireanu, préface de Michel Ducobu, L’Harmattan, 2018

(voir notre revue de mai-juin 2018)

MARIAN DRĂGHICI est né le 25 février 1953, à Osica, près du Danube, en Roumanie. Poète par excellence, il est rédacteur de la prestigieuse revue littéraire Viaţa româneascǎ / La vie roumaine, fondée en 1906, et membre de l’Union des écrivains roumains.

Ses recueils de poèmes ont été loués par la critique littéraire, qui affirmait à son début qu’il était « pareil à un grand poète français qui a bouleversé la syntaxe ». Il a fait de nombreuses lectures publiques lors des festivals de poésie en Roumanie et à l’étranger, et a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le prestigieux prix national Tudor Arghezi pour Opera Omnia (2014).

Il a publié : Despre arta poetică / De l’art poétique (1988), Partida de biliard din pădurea rusească / La partie de billard de la forêt russe (1995), Lunetistul / Le franc-tireur (1996), Lunetistul & cocoșul de tablă / Le franc-tireur & le coq en tôle (1996), HARRUM cartea ratării / Harrum, le livre de l’échec (2004), Licht, lansam/Lumină, încet, (édition bilingue publiée par les Éditions Wieser Verlag, Klagenfurt, Autriche, en 2004, lancée à Vienne lors d’un récital extraordinaire du poète), Negresa / La Négresse (2005), Lumină, încet / Lumière, doucement (2013). Ses poèmes sont inclus en anthologies dans le pays et à l’étranger. Il est traduit en anglais, français, allemand, albanais et macédonien.

 

 

 

Marian Drǎghici

 

Traduit du roumain par Sonia Elvireanu

 

Francopolis, septembre-octobre 2018

 

 

Accueil  ~  Comité Poésie  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

A visionner avec Internet Explorer