http://www.francopolis.net/images/lwtitle.jpg

D'une langue à l'autre...
et textes
incidemment, sciemment
ou comme prétexte. Traduction.

 

ACCUEIL

 

 

Archives : D'une langue à L'autre

 


Janvier-Février 2021

 

 

Ara Alexandre Shishmanian

-

Trois « absences » traduites par Dana Shishmanian

(*)

 

Dany Madlen Zărnescu - Asfințit

Dany Madlen Zărnescu – Asfințit/ Crépuscule

(reproduction d’après l’album lancé à Bacău, en Roumanie, en 2015)

 

ca un ţipăt rece 

singurătăţile zilei vîndute • jucătorul nopţii cu zaruri de lună • învăţ cu albastrul nasc din ziduri • cum -mi recunosc chipul creierului • mlaştina mai degrabăvomitată de verde morbid • paşii improbabili ai sirenelor ca nişte tăceri cîntătoare • răul banalizat al extratereştrilor ce-am devenitcu cenuşiul nostru impasibil •

cine va juca rolul nervos al labirintului – ce absenţă îşi va deşira în delir compasiunea inutilă • ce neant îşi va visa moartea imposibilă •

n-aţi înţeles încăcititorul e un pretext pentru absurdul silabelor • poetul, un fragment de avis cu un pistol metafizic în mînă • el cheamă moartea ascunsă la rădăcina mirajelor • el cheamă moartea pe care fiecare şi-o ascunde sieşiîncercînd şi-o întîrzie •

balena se învaţă cu albulpleoapă uriaşă a ochiului orb • căci de fapt balenele cîntătoare se străduie devină aisberguriturnînd în cîntecele lor stranii cît mai mult alb •

... da, nu mi-a mai rămas decît rana • şi purtată de vîntul deşerturilorveghea unei unice stele ca un ţipăt rece •

 

comme un cri froid

les solitudes du jour vendu • le joueur de la nuit aux dés de lune • avec le bleu j’apprends naître des murs • comment reconnaître le visage de mon cerveau • la mare plutôt – vomie par vert morbide • les pas improbables des sirènes tels des silences chanteurs • le mal banalisé des extraterrestres que nous sommes devenus – avec notre cendré impassible •

qui jouera le rôle nerveux du labyrinthe – quelle absence va déchirer en délire sa compassion inutile • quel néant rêvera de sa mort impossible •

vous n’avez pas encore compris – le lecteur est un prétexte pour l’absurde des syllabes • le poète, un fragment de mésonge, un révolver métaphysique à la main • il appelle la mort cachée à la racine des mirages • il appelle la mort que chacun cache à soi-même – tâchant de la retarder •

la baleine s’habitue au blanc – paupière géante de l’œil aveugle • car en fait les baleines cantatrices s’évertuent à devenir des icebergs – en versant dans leurs chants étranges le plus de blanc possible •

… oui, il ne me reste que la blessure • et portée par le vent des déserts – la veille d’une unique étoile telle une clameur froide •

precum un profet

cui negru înfipt în cerul ca un ochi orb • oglinda neagră a cerului plînge cu moarte – peste tine, călătorul încolţit de nimagini • tu te destrami între copaci şi impostura zidurilor – tu ce refuzi fii un banal locuitor de morminte • fără nume – ca o lamă străpungi ninsorile obscure • lumea o înlocuieşti cu pagini albe pe care nu poţi scrie nimic •

un animal melancolic aprinde mînia în evanescenţe tîrzii • mînia aidoma unui pterodactil trezit de noapte • dispar în ceaţa care întreabă • răspund cu păsări moarte pericolului salvator ce-mi limpezeşte viziunea • proxenetul se îmbracă în otravă albă şi sare cu moartea departe de contur • ochii-i propagă styxuri de speranţă propovăduită – de suferinţă mîntuită, niciodată a lui • trotuarul dinţilor strigă în mine precum un profet mestecînd lăcuste •

înot prin nordul cutremurelor asemeni unui refugiat politic • prin lacrimile mele disperate surîd viori • dar ce ascund în buzunarul inimii... • îmi şterg sufletul mînjit de lumină cu batistele obrajilor • şi-mi curăţ cum pot transparenţa de sîngele menstrual al trezirii •

mă-nvălui în aripile unui zbor de singurătate – ce sustrage vouă • stelară insulă •

tel un prophète

clou noir enfoncé dans le ciel tel un œil aveugle • le miroir noir du ciel pleure la mort – sur toi, voyageur acculé par des inimages • tu t’effiloches entre les arbres et l’imposture des murailles – toi qui refuses d’être un banal habitant de tombeaux • sans nom – telle une lame tu transperces les neigées obscures • le monde, tu le remplaces par des pages blanches sur lesquelles on ne peut rien écrire •

un animal mélancolique attise la colère en de tardives évanescences • la colère comme un ptérodactyle éveillé par la nuit • je disparais dans le brouillard qui me questionne • je réponds par des oiseaux morts au danger salvifique qui éclaircit ma vision • le proxénète s’habille en poison blanc et saute avec la mort loin du contour • ses yeux propagent des styxs d’espérance prônée – de souffrance rachetée, jamais la sienne • le trottoir des dents crie en moi tel un prophète mâchant des sauterelles •

je nage traversant le nord des tremblements pareil à un réfugié politique • à travers mes larmes désespérées sourient des violons • mais qu’est-ce que je cache dans la poche de mon cœur… • j’essuie mon âme barbouillée de lumière avec les mouchoirs de mes joues • et je nettoie comme je peux ma transparence du sang menstruel du réveil

• je m’enveloppe dans les ailes d’un vol de solitude – me soustrayant à vous • île stellaire •

tardivă disperare

tardivă disperare e speranţaşi înţeles descoperit cu amnezia • casa-i locul unde numele veritabil se pierde şi sîntem anonimi • se dizolvă-n transparenţe incomprehensibile scara metasemiozelorşi-un orizont topit de depărtări îşi scutură peste paşii osteniţi albastrul de pasăre •

nesfîrşit, tronul răuluicînd după toamna sensurilor urmează iarna curată a înţelegerii • pietre de frig pe drumul aridprecum luna ciuruită de depresiunile depresiunii ce ne năpădeşte • scîrţîitoare suficienţă a ricanării meschine •

vreau te uit lume colorată cu moarteacuarelă infernală a mediocrităţii • filamentele visului ţes paradoxul nefiinţei mele de somn • merg cu agonia pe spumăspasmodice, tîmplele-şi zămislesc preschimbarea în aripi • craniulminotaur incestuos – mi-este ou de tezeu • inimalabirint gravid de ocean – ne povesteşte la fereastră măiastra de oglindă a gheţurilor • somn adânc sufocat de zăpadă • voci din cristalul polilor •

cartea albă a poruncilor se şterge cu guma • schije de idei înoată prin mine – alogenul • îşi înghite cutia omul care depăşeşte lumea experienţelor •

caut clipa vecină cu neantulabsenţa ce-mi va lămuri prin imposibil hrănitor nebunia • anarhistul-meduză e gata -mi fluture drapelul • el, forcepsul cel mai aproape de naştere • cu toată furia fără mască a chipului meuţie dărui – Avis •

tardif désespoir

tardif désespoir est l’espoir – et sens découvert avec l’amnésie • la maison est le lieu où le nom véritable se perd et nous sommes anonymes • elle se dissout en transparences incompréhensibles, l’échelle des méta-sémioses – et un horizon fondu de lointains secoue sur les pas las son bleu d’oiseau •

sans fin, le trône du mal – lorsqu’après l’automne des sens s’ensuit l’hiver pur de la compréhension • pierres de froid sur le chemin aride – comme la lune criblée des dépressions de la dépression qui nous envahit • grinçante suffisance du ricanement mesquin •

je veux t’oublier, monde coloré de mort – aquarelle infernale de la médiocrité • les filaments du rêve tissent le paradoxe de mon non-être de sommeil • je marche avec l’agonie sur l’écume – spasmodiques, mes temples engendrent leur propre métamorphose en ailes • le crâne – minotaure incestueux – m’est œuf de thésée • le cœur – labyrinthe gravide d’océan – nous raconte à la fenêtre l’oiseau de miroir des glaces • sommeil profond suffoqué par la neige • voix du cristal des pôles •

le livre blanc des commandements s’efface à la gomme • des éclats d’idées nagent en moi – l’allogène • il avale sa boîte, l’homme qui dépasse le monde des expériences •

je cherche l’instant voisin du néant – l’absence qui éclairera d’un impossible nourrissier ma folie • l’anarchiste-méduse est prêt à faire flotter mon drapeau • lui, le forceps le plus près de la naissance • avec toute la fureur sans masque de mon visage – à toi je me donne – Abîme •

 

(*)

Ces poèmes sont extraits et traduits du dernier volume roumain de l’auteur, Absenţe 5 / Absences 5, qui vient de paraître.

Dernière présence à Francopolis : Confessions en marge d’un destin, parties I et II dans cette même rubrique.

 

 

 

A.   A. Shishmanian

 

Francopolis, janvier-février 2021

 

 

Accueil  ~  Comité Francopolis  ~  Sites Partenaires  ~  La charte  ~  Contacts

A visionner avec Internet Explorer